آذریفر تاکید کرد:شهرداران در نهایت دقت انتخاب شوند/ اعتماد شهروندان به منتخبان شوراها حفظ شود