جلسات ملاقات های مردمی

 

 

با مراجعه به روابط عمومی فرمانداری و تکمیل فرم ملاقات چهره به چهره فرماندار شهرستان با تعیین وقت قبلی سه شنبه هر هفته برنامه ملاقات مردمی برگزار می گردد.