شرح وظایف فرماندار

شرح وظایف فرمانـدار

فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان  نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای انتظامی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.
 

"بخشی از شرح وظایف فرماندار به شرح ذیل:

- برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان بر عهده فرمانداران می‌باشد، فرمانداران با تشکیل جلسات شورای تأمین و از طریق نیروهای انتظامی نسبت به تأمین امنیت مبادرت می‌ورزند.

-  نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.
 

- هماهنگ ساختن ارگان‌های اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.
 

-  فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
 

- جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.
 

- مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.
 

- انجام وظایف مربوط به امور شهرداری‌ها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.
 

-  نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.
 

- مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 

- نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).
 

- نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.

- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء.

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد.

- كلیه شوراها ، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود.

- كلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

- در مواردی كه فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد.

- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.

- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران كل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد.

- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها.

- هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.